Dotisk "Minikatechismu o modlitbě" - brožurka už je k dispozici

DOTISK „MINIKATECHISMU O MODLITBĚ“ - brožurka už je k dispozici
V prosinci 2017 jsme vytiskli 3000 ks brožurky o. Pavla Vojtěcha Kohuta OCD „Minikatechismus
o modlitbě.“ (Kapesní formát 105x165mm, 64 str.) Jsou to výstižné, praktické úvahy o modlitbě, z nichž většina zazněla v roce 2016/2017 na vlnách Radia Proglas během pátečních přenosů Korunky ze Slavkovic.
Jelikož náklad byl vyčerpán a o brožurku je stále zájem, udělali jsme dotisk.
Cena není stanovena, je to dar na projekt „Kniha milosrdenství“ (www.knihamilosrdenstvi.cz)
V případě zájmu nás kontaktujte na tel. č.: 566 502 850, 774 521 531 nebo emailem: objednavky@apostol.cz
Přejeme Vám hojnost požehnání,
Otcové pallotini

OBSAH:
I. POZVÁNÍ K MODLITBĚ
Pozvání k přátelským rozhovorům s Bohem
Povolání člověka k modlitbě a lásce
Láska touží být s Milovaným
Proč je člověku bez modlitby zle
Radost z plodů
II. ZÁKLADNÍ PRAVDY O MODLITBĚ
Bůh nás odedávna předchází a oslovuje nás
Naše účast na Kristově modlitbě
Duch Svatý se modlí v nás
Jsme údy modlícího se těla církve

III. MODLITBA V PÍSMU
Modlitba Izraele
Lid, který se umí modlit
Kráčet před Hospodinem
Umění uvidět a uvěřit
Umění upamatovat se
Umění slavit
Úskalí nouze a blahobytu
Modlitba v kritických chvílích
Abrahám – Boží přítel
Mojžíš – solidární a osamělý přímluvce
David – kající král
Modlící se ženy
Mariin život – existence vyplněná modlitbou
Ježíš a modlitba
Ježíšovo rozlišování v modlitbě
Ježíšovy noční modlitby
Modlitba farizeů, pohanů a učedníků
Důvěryplná modlitba Ježíšových učedníků
Ježíšovo přetvoření v modlitbě
Podobenství o neodbytné vdově
Podobenství o farizei a celníkovi
Ježíšova modlitba v Getsemanech
Modlitba církve
Modlitba prvotní církve
Apoštolská modlitba svatého Pavla
Modlit se pod vedením Ducha
Moc vytrvalé a důvěryplné modlitby slabých lidí
Definitivní způsob lidské komunikace
IV. OTČENÁŠ – MODLITBA PÁNĚ, MODLITBA KŘESŤANŮ
Shrnutí celého evangelia
Otče náš – jediná křesťanská modlitba
Důvěrné oslovení, Boží touhy a lidské potřeby
Otče náš, jenž jsi na nebesích!
Posvěť se jméno tvé!
Přijď království tvé!
Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi!
Chléb náš vezdejší dej nám dnes!
Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům!
Neuveď nás do pokušení!
Ale zbav nás od zlého! Amen
V. PODOBY A ROZVOJ KŘESŤANSKÉ MODLITBY
Klanění a žehnání
Prosba a přímluva
Díkůvzdání a chvála
Písmo a modlitba
Ústní modlitba
Meditace
Vnitřní modlitba
Putování v modlitbě
VI. MODLITBA A UTRPENÍ
Modlitba a fyzické či duševní utrpení
Zápas o modlitbu a zápas v modlitbě
Roztržitosti a vyprahlost
Tříbení a účast na Kristově modlitbě v utrpení
DODATEK
Zamyšlení k modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství
Základní smysl, charakter a struktura
Smírná oběť
Zpřítomněné vykoupení
Úvodní a závěrečné modlitby