Ohlasy členů

V roce 2012 jsme udělali anketu a zeptali se členů „Knihy milosrdenství“, co jim dává členství v „KM“.

 • Mám úctu k Božímu milosrdenství, je to veliká milost, a proto jsem šťastná, že mohu být členkou a modlit se společně se všemi členy, spojit se v tak důležitém poslání. Vnímám sílu této společné modlitby v srdci, v rodině, v práci, ve vztahu k Bohu, k sobě i k ostatním lidem. BM vše v dobro obrací a proměňuje. Cítím uzdravující moc v srdci. BM cítím na každém kroku. (Růžena, uklízečka)
 • Sílu vzájemné modlitby. (Jiří, správce)
 • Dává mi sílu a pomoc. (Jindřiška, dělnice)
 • Pevnější víru, naději a uklidnění v nemoci a pomoci jiným. (Marie, zdravotní sestra)
 • Radost, že patřím mezi skupinu lidí, kteří chtějí chválit Boha, oslavovat ho svým životem, i když jsme každý odjinud. Můžeme se navzájem za sebe modlit a být jedno v Kristu. (Pavel, ve vězení)
 • Vědomí spojení s lidmi, kteří se modlí a prosí o Boží milosrdenství. (Dana, důchodkyně)
 • Více si uvědomuji Boží přítomnost v mém životě a také vidím více křesťanské společenství jako rodinu, do které patřím. (Jiří, student)
 • Sv. Faustyna prosila Pána Ježíše za hříšníky a on jí odpověděl, že lidstvo přibližuje Bohu modlitbou té korunky. Připadám si užitečná pro lidi i pro Pána Boha, když se denně modlím korunku. (Marie, zahradnice)
 • Nyní jsem v domově s pečovatelskou službou a stále sama. Členství mi dává hlavně pocit, že nejsem sama. (Františka, důchodkyně)
 • Díky za KM. Dává mi hodně síly v životě, pomoc v nemoci, bolesti i utrpení na tomto světě. Díky, že smím být zapsána v KM, neboť smím říkat: „Ježíši, v Tebe důvěřuji“. Tato slova jsou posilou, která mě znovu pozvedá, když upadnu na dno. Ježíši B M, díky. (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Je to velmi dobrá věc vědět, že se někdo za mě modlí a já zase za něho, Kruh vzájemné modlitby. Modlitba má velikou moc. Chtěla bych se modlit ještě víc a více číst. (Ludmila, invalidní důchodkyně)
 • Možnost introspekce. Každý týden pocit, že nejsem sama. Důvěru v tento kruh lidí a v sílu modlitby. (Radka, spisovatelka)
 • Členství mi dává radost, že tolik lidí je ochotných prosit našeho Pána o milosrdenství pro náš nemocný svět. A také za spásu duší lidí, kteří ani možná v Boha nevěří. A také jistotu, že se někdo modlí i za mne. (M., důchodkyně)
 • Dobrý pocit, že je nás hodně, co se za nás modlí v této chvíli. Hodně je ještě, myslím, nepřihlášených. (Marie, důchodkyně)
 • Členstvím v Knize milosrdenství patřím ke společenství lidí, kteří smysluplnost života našli ve víře v Boha. (Jiřina, v domácnosti)
 • Pokoru, naději, lásku, trpělivost, učení, potírání bezpráví. (Ivan, přidavač)
 • Vědomí, že patřím ke společenství křesťanů, kteří ačkoliv se všichni osobně neznají, se společně modlí a také navzájem za sebe a za svět. (Pavla, servírka)
 • Radostný pocit nezměrné Boží lásky i při svých chybách a vědomí společné modlitby všech členů BM. (L., důchodkyně)
 • Vědomí, že jsem ve společenství lidí (i když je neznám), s kterými se modlím v danou dobu podle slov Pána Ježíš sestře Kowalské za milosrdenství k nám i světu. (Pavel, inženýr elektrotechniky)
 • Je to určitá spokojenost, že jsem našel něco, po čem jsem podvědomě mnoho let toužil. (Petr, důchodce)
 • Radost z milosrdenství Božího. (Pavel, technik státní správy)
 • Jistotu modlitební podpory mnoha lidí. (Věra, důchodkyně)
 • Vědomí, že se k mým prosbám o BM připojuje velký počet členů. Také závazek, že se za tyto členy budu každý den modlit Korunku, mě nutí, abych se ji opravdu každý den modlila. (Alena, ekonomka)
 • Dodává sílu vzájemné modlitby. (Marie, pečovatelka DZP)
 • Dodává mně sílu a jsem šťastná za společné modlitby, i když jsem upoutaná na vozíčku. (Františka, zdravotně postižená)
 • Radost. (Marie, důchodkyně)
 • Že mi v dnešním světě dává sílu v uzdravující modlitbu. (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Jsem členkou v KM už skoro 2,5 roku a počáteční nadšení a radost vymizely. Při modlitbě Korunky se mi totiž zdá, že jsem „sama“, nevnímám společenství modlitby, i když vím, že existuje. Často mám pocit, že členství v KM nic nedává. Ale má mi to něco „dávat“? Beru to jako dávání, službu modlitby, věrnost slíbenému, i když momentálně nic necítím. V hloubi o tom společenství vím, věrnost, vytrvalost mi přináší uspokojení, stejně tak i to, že se mohu odevzdat a sloužit modlitbou. (Teď už nemám ani to, každá Korunka hodně stojí, často se sama sebe ptám, proč v tom vlastně ještě pokračuji. V naději, že je to v něčem dobré.) (Kristýna, uklízečka)
 • Mám radost, že se i ostatní členové modlí za mé úmysly. (Vladislava, účetní, nyní doma s dětmi)
 • Zakouším opravdovou radost, když se s ostatními mohu modlit Korunku. Vím, že nejsem sám. (Jiří, IT technik)
 • Když se modlím růženec k BM, tak mi dává klid a pokoj. Žiji sama, tak ten klid v srdci potřebuji. Moc děkuji. (Anežka, důchodkyně)
 • Jistotu, že nejsem sama se svými modlitbami. K Božímu milosrdenství se modlíme ve společenství na naše úmysly. (Marcela, učitelka, překladatelka)
 • Sounáležitost v modlitbě a slavení mše svaté. (Jana, důchodkyně)
 • Povzbuzuje mě, protože jsme sjednoceni v jednu velkou rodinu, a dává mi naději, že už nejsem sama se svými starostmi a můžu obdržet kytici milosrdenství od svého Pána. (Jana, úřednice)
 • Důvěru i zodpovědnost za svět.(Marie, důchodkyně)
 • Útěchu a poznání toho, že Bůh miluje každého člověka, i toho největšího a nejzatvrzelejšího hříšníka, a trpělivě čeká na obrácení největšího a nejzatvrzelejšího hříšníka, neboť BM je větší než hřích, říká sám Kristus Pán. (Petr)
 • Pokoj, radost, naději a vděčnost za odsloužené mše za všechny. (V., fotografka)
 • Velký dík za to, že někdo se modlí za mé problémy. Je to také pocit sounáležitosti se starostmi a trápením jiných. Pravidelně jsem se začala modlit Korunku k BM, modlitba je mi oporou. Potýkám se se zdravotními problémy.(Jana, invalidní důchodkyně)
 • Velkou důvěru v BM, které je nade všemi jeho díly, a radost, že se mohu modlit za ostatní členy. (Lothar, důchodce)
 • Velké milosti, lásku, pokoj, mír, důvěru v Pána i radost - Pán Ježíš mi ke všemu, co dělám, dává sílu také proto, že se za mě a mé prosby modlí denně všichni členové KM a každý pátek je za nás sloužena mše svatá. (Zdenka, důchodkyně)
 • Jakousi sílu, jsem hrdá, že tam můžu být zapsána jako matka 4 dcer a 4 synů bez manžela. 8 roků, co zemřel, to fakt nemám lehké v dnešní době, kdy jsou drogy a to ostatní. Mám to i v rodině, pro mě to byl šok. Věřím, že vaše modlitby mě udržují při tom, že se to někdy obrátí i k lepšímu. Věřím, ostatní se s pomocí Boží zvládne. (Marie, v domácnosti)
 • Víru, naději, zdraví, lásku k Pánu Bohu. Možnost se modlit růžence a modlitbu KM. (Anna, důchodkyně)
 • Poznat nekonečnost BM v každodennosti lidského života a radost ze společné modlitby k Otci skrze utrpení Pána Ježíše Krista. (Jaroslav, bohoslovec)
 • Jistotu, že se za mne někdo modlí, a naději, že změníme tento stát svými modlitbami a svědectvím víry. (B., postulant)
 • Boží milosrdenství potřebujeme všichni, celý svět. Je to velká duchovní posila.(Marie, zemědělec)
 • Více člověk přemýšlí, rozjímá a modlí se za sebe, za svou rodinu, ale i za ty druhé, a pokud můžu, ráda i přispěji nějakou částkou. (Viera, důchodkyně)
 • Naději, že vyprosím BM pro manžela a dar víry do rodin našich dětí. Radost a pevnou víru v BM. (Jana, učitelka MŠ)
 • Dává mi vědomí, že jako hříšník potřebuji nutně BM a musím pro to také něco dělat. (Stanislava, prodavačka)
 • Členství mi dává útěchu ve chvílích únavy, vyčerpání, po dni, kdy se děti nechovaly vůbec hezky, že se za ně, za jejich duše, za jejich spásu modlí mnoho lidí, že i když kolikrát selžu v jejich výchově ve víře, že je tolik lidí, kteří svou modlitbou vyprošují Boží vůli. (Monika, na mateřské dovolené)
 • Plně se odevzdat Ježíši, pomodlit se Novénu odevzdanosti, Buď vůle Tvá, Pane, „Postarej se o to Ty“ (o všechno). Bezmeznou důvěru Božího dítěte. (Ludmila, úřednice)
 • Je velkým zdrojem milostí, jejichž skutečnou cenu zná jen Pán. (Veronika, farmaceutka)
 • Spoléhám se na Boží milosrdenství, v 15 hodin se modlím, prosím a děkuji ve všech strastech a bolestech za moc lidí, rodinu a za sebe. Cítím se spojená a cítím oporu. Děkuji. (Marie, důchodkyně)
 • Krásný pocit, že nejsem sama, že patřím do velké konkrétní Boží rodiny. Získala jsem hlubokou víru v Boží milosrdenství. Celý svůj život, svůj osud i osudy lidí, za které se modlím, jsem s úplnou důvěrou svěřila Bohu. Přes různá strádání a nemoci cítím ve své duši klid, lásku a pokoj. Nebojím se. Vím, že Pán Bůh mě miluje a je stále se mnou. (Eva, zdravotní sestra)
 • Posiluje mě modlitba a důvěra v nevyčerpatelné Boží milosrdenství. (Marie, důchodkyně)
 • Dává mi pocit radosti a jistoty, že patřím do společenství lidí, kteří se vzájemně za sebe modlí a za něž každý týden sloužena mše svatá ve Slavkovicích. (Vojtěch, seřizovač)
 • Členství v KM mi dává radost ze vzájemné modlitby a naději v BM na úmysly a prosby. (Libuše, důchodkyně)
 • Sdílet společenství modlitby se všemi členy KM, kteří se modlí za všechny, kdo potřebují milosrdenství, a za sebe navzájem o milosrdenství Pána prosit. (Vlasta, invalidní důchodkyně)
 • Naději, že jsou lidé, kteří se za mě modlí, a nejsem sama v těžkých chvílích. (Julie, dělnice)
 • Je to povzbuzení ve všech trápeních a bolestech. Dává mi naději na Boží pomoc. Literatura od otců pallotinů mě velmi povzbuzuje. (Růžena, katechetka)
 • Členství mi dává možnost být ve skupině lidí, kteří se snaží vyprosit BM pro celý svět. I když se nemodlím Korunku k BM mezi patnáctou a šestnáctou hodinou, večer si kontroluji, zda jsem tento závazek splnila. Častěji si připomenu utrpení Pána za nás všechny. (Marie, důchodkyně)
 • Radost, raduji se z duchovního společenství těch, co se za sebe modlí k BM. (Anna, důchodkyně)
 • Po smrti rodičů, manžela a odchodu pěti dětí z domova jsem zůstala sama v rodinném domě. V okolí se mnoho změnilo, sousedé vymřeli, noví přistěhovalci žijí jinak, snad jenom, že zde bylo velmi ateistické prostředí a dnes spíše nevědomé. Do kostela chodí pravidelně asi tři lidé, a to ještě každý jinam. KM mně dává pocit, že i když někde na konci, patřím ke Kristu. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Vědomí, že jsem ve společenství lidí, které spojuje BM, za které se spolu modlíme pro sebe, své rodiny, za všechny čeleny a ctitele BM, ale i všechny lidi, především za potřebné. (Eva, důchodkyně)
 • Vědomí, že se denně spojuji s ostatními členy v prosbách o milosrdenství, časem také vnímám vyslyšení proseb a sílu BM v případech, které vypadaly beznadějně. Navíc jsem vděčná, že mě toto společenství drží, když slábnu. Děkuji za páteční mše svaté, které na členy pamatují. (Marie, lékárnice)
 • Je to úžasné být členem duchovní rodiny, kde se jeden za druhého modlí. (Petr, invalidní důchodce)
 • Naději, že nejsme ve svých těžkostech, kříži sami, ale máme mnoho spřízněných duší, které usilují o pokoj a dobro mezi lidmi. (Milan, důchodce)
 • Pocit sounáležitosti, jistoty a naděje, že mé prosby budou vyslyšeny. (Š., učitelka)
 • Radost, pokoj, pocit bezpečí a sjednocení s ostatními členy, jistotu, že nejsem sama a že milosrdný Ježíš nás všechny objímá, dává odpuštění a sílu, abych mohla nést svůj každodenní kříž. (Yveta, v domácnosti)
 • Už jsem se třikrát přesvědčila, že Bůh je skutečně milosrdný. Poprvé jsem v roce 2011 zapomněla peněženku s 10 000 Kč a vrátili mi ji. Podruhé jsem zapomněla tašku s nákupem a 9 000 Kč na zastávce a vrátili mi ji. Potřetí jsem na poště zapomněla mobil a vrátili mi ho. (Julia, ekonomka)
 • Jsem konvertita, dnes již mnoho let pevně věřící, a mohu říci, že členství v KM mi dává důvěru v BM, spojení v modlitbě s ostatními členy a také klid a mír do duše a pevnou víru, že skrze BM i já spočinu v BM. (Hana, důchodkyně)
 • Členství v KM mi dává radost a vědomí, že se modlím za ostatní členy a oni se modlí za mě a že se každý den modlím Korunku a Akt odevzdání k BM. (Miroslava, důchodkyně)
 • Vědomí, že v každé radosti, bolesti, naději, ve zkouškách, v křížích každodenního života mohu vzývat BM ve spojení se všemi, kteří jsou zapsáni v KM, a děkovat za duchovní pastýře, kněze, řeholníky, laiky a všechny milosti, které dostávám nezaslouženě, neboť jedině Bůh lásky, naděje a milosrdenství ať je veleben navěky. Amen. (Josef, dělník)
 • Sílu a lásku Pána Ježíše. Pomáhá v bolestech i v radosti. (D., důchodkyně)
 • Společenství lidí v modlitbě. Závazek mě nutí dodržet modlitbu v patnáct hodin, alespoň pět minut. Chválím a velebím BM a svolávám jeho všemohoucnost na celý svět a zvláště na ubohé hříšníky. Myslím na Ježíšovo utrpení a miluji ho na kříži. Více si uvědomuji vlastní hříchy, mám soucit s hříšníky. (Zuzana, katechetka)
 • Možnost modlit se za náš celý národ a celý svět, za sebe, za celou rodinu, za naši dědinu, za duše v očistci, za obrácení hříšníků k Pánu Bohu, protože ten svět je čím dál tím horší a ti, kteří páchají zlo, potřebují modlitbu. (Marie)
 • Že se modlím za celou moji živou a zemřelou rodinu, za celý národ, za celý svět, aby se obrátil k Pánu Bohu. Když se nás bude modlit víc, tak snad to zlo přemůžeme. (Františka)
 • Dobrý pocit, že se za mě někdo modlí a že já svou každodenní modlitbou mohu také někomu pomoci. Pomáhá mi zvyšovat víru, že se mi bude dařit v různých činnostech, že mě někdo „nese“. (Zdeňka, katechetka)
 • Vědomí, že společenství zapsané do KM se navzájem modlí za sebe i za ostatní členy Korunku každý den. Modlíme se na naše úmysly. (Vlasta, invalidní důchodkyně)
 • Vědomí, že se za moje problémy modlí stovky členů a já se modlím za jejich problémy, neboť „kde jsou dva nebo tři ve jménu mém…“ (Blanka, nezaměstnaná)
 • Vnitřní útěchu, že někam patřím. Zároveň mi dává sílu skrze modlitbu a společné mše za úmysly těch, co jsou v KM zapsány. (Josef, sociální pracovník)
 • Jistotu, že nejsem sama. (Františka, důchodkyně)
 • Pocit jistoty, že se za mě modlí jiní a že můžeme společně prosit Ježíše a společná modlitba má vždy větší sílu. (Hubert, kontrolor)
 • Je to úžasná milost, zvlášť když je člověk nemocný – mše svaté a přátelství bratří a sester. (M., důchodkyně)
 • Radost a zdraví k životu, lásku k Bohu a Ježíši. (Amálie, důchodkyně)
 • Radost ze vzájemné modlitby. (Jitka, důchodkyně)
 • Pocit jistoty, že modlitby pomáhají. Je to určitý vztah člověka k jinému člověku a jeho potřebám, aniž bychom ho osobně znali. Pro mě je to Boží síla a moc. (B., OSVČ)
 • Společenství vytvořené ve farnosti, kde se scházíme k modlitbě. (M, důchodce)
 • Je to jedna z možností, jak se přiblížit k Bohu a prosit o BM. Členství nám dává jistotu, že nejsme sami, kteří pochopili, jak nesmírný dar nám Bůh nabízí. (Jaroslav, Miroslava, důchodci)
 • Radost z modlitby a životní elán, uspokojení. (František, invalidní důchodce)
 • Důvěru v BM, vzájemnou modlitbu, radost, že se za mě hodně lidí modlí, důvěru a lásku Boží. Díky Pánu Bohu za toto dílo a místo, které je pomocí v obrácení našeho národa. (Petr, zámečník, sanitář)
 • Velkou důvěru. Modlím se denně KBM a tak vroucně prosím o obrácení a nápravu života mých dětí, teď už i s pláčem, protože stále nic. (Miluše, důchodkyně)
 • Pocit, že jsme všichni spojeni vzájemnou modlitbou jeden za druhého. A zároveň spojení s naším Pánem. Děkuji za mše sv., které za nás obětujete. (A., důchodkyně)
 • Naději, útěchu a víru, že nejsem sama v modlitbách, a sílu BM. V nemocnici u umírajících jsem poznala sílu Korunky. (Jiřina, důchodkyně)
 • Vědomí, že patřím do modlitebního společenství, že se vzájemně modlíme. A také sloužená mše sv. má nedozírnou cenu. (Terezie, důchodkyně)
 • Větší víru, důvěru v Boha, útěchu v každodenním životě a radost ze mše sv., která je za členy každý pátek sloužena. (Milada, důchodkyně)
 • Duchovní spojení v hodině 15-16, v modlitbě Korunky za potřeby Apoštolátu milosrdenství - vědomí, že nejsem na problémy sama a že mohu modlitbou pomoci druhým. (K., důchodkyně)
 • Nezapomínat a neodkládat denní modlitbu za členy KM a vědomí, že i za mě a mé prosby se modlí jiní. (Anna, důchodkyně)
 • Již dříve jsem se snažila pravidelně (15.00) modlit KBM. Cítím větší povinnost šířit modlitby k BM a vybízet k důvěře v BM. (Magdaléna, důchodkyně)
 • Jistotu, že je někdo za mnou. (Kateřina, studentka ZŠ)
 • Naději.(K., důchodkyně)
 • Klid, pokoj – prostě jsme v těch správných rukou. Ze srdce plného milosrdenství na mě neustále proudí milosti a dar, které si vůbec nezasloužím. Čím více se mu odevzdávám a cele se svěřuji do jeho rukou, tím je tento proud milostí větší a větší. (Markéta, administrativní pracovnice)
 • Moc, moc, moc. Velkou naději a radost z víry v milosrdného Pána Boha. (Natálie, zdravotní sestra)
 • Jistotu, že nikdy nejsem sama, i když prosím nebo děkuji, že jsme spojeni všichni s naším nebeským Otcem – Pánem Ježíšem Kristem – v modlitbě je síla. (L., důchodkyně)
 • Že jsme spojeni modlitbou K., každý den a když se to podaří, tak i ve stejnou hodinu, hlavně v pátek, kdy se také koná mše sv. na úmysly zapsané v KM. Je to velká naděje, je to kotva, je to záchranný kruh. (Jana, péče o postiženou dceru)
 • Podněcuje mě k modlitbě Korunky, růžence a litanie. Dává mi pocit důvěry a vděčnosti vám všem. (Jaroslava, v domácnosti)
 • Velkou sílu se spojením v modlitbě. Jsem vděčná za milosrdenství, které nás zaplavuje, ale také všechny lidi, hlavně umírající, skrze růženec Božího milosrdenství. Pracuji v domově pro seniory. Při vyprovázení umírajících vidím velké účinky této modlitby a Boží milosrdné lásky. (Mária, pastorační asistentka)
 • Utvrzuje mě v důvěře Bohu. Naději ve společenství modlitby. Učí mě nést i bolesti druhých a pomáhat. Vyvádí mě z přesvědčení, že své bolesti nesu sama. (L., studentka)
 • Pocit, že kousek BM mám určitě pro sebe, každý den v 15.00 hod. Chvíle klidu na růženec a hlavně páteční mše svatá. (Marie, důchodkyně)
 • V těžkých chvílích se spojuji modlitbou BM, uvědomuji si, že v té chvíli se nemodlím sama, ale že se nás modlí více, kteří jsou členy KM. (Anna, důchodkyně)
 • Naučila jsem se modlit růženec BM denně. (Anežka, důchodkyně)
 • Jsem Bohu vděčná za toto společenství, mám zájem nadále činit službu církvi, což mi pomáhá a pomůže s Duchem Svatým hlásat Ježíšovo evangelium. (Eva, důchodkyně)
 • Jsem ráda, že se za mě a naši rodinu někdo modlí. Ráda se modlím KM za všechny. (Jana, osobní asistentka)
 • Radost z modlitby, ze společenství se stejně smýšlejícími lidmi, kteří svědčí o BM a uvádí je v život. (Pavel, nakladatel)
 • Co se mé srdce otevřelo k poznání všemohoucího Boha, poznala jsem jeho velikost, jeho nekonečnou lásku a milosrdenství. Věřím a důvěřuji Ježíši. On je moje láska, touha útěcha, pokoj. Denně se k němu obracím a nestačím děkovat, že mě má rád, že mi pomáhá a řídí svým Duchem Svatým moje kroky. Toužím být stále s ním a P. Marií. (Jarmila, důchodkyně)
 • Jsem šťastná, když si připomenu BM. (Božena, důchodkyně)
 • Dává mi radost a naději, že přece víra existuje a jsou lidé, kteří pro víru žijí a dělají něco pro to, aby se situace v církvi zlepšila. (L., důchodkyně)
 • Úlevu v poznání. Přijímat BM a dobrotu, pokoření a uznání své nicoty, své bídy. Tím, že přijímám BM, se dostavuje pokora a pýcha mizí. Zapsání do knihy je symbolem kruhu vzájemné modlitby za BM. (František, akolyta)
 • Společnou modlitbu Korunky, v níž prosíme Otce za naše slabosti, nedokonalosti a zlo celého světa. (Hana, důchodkyně)
 • Radost a důvěru v odevzdání se BM. (Kristýna, důchodkyně)
 • Víme, že se za nás opuštěné modlíte, a to mi dává velkou sílu. (Jiřina)
 • Dobrý pocit, že se navzájem za sebe modlíme. (M., učitelka)
 • Jistotu, že se za mě někdo modlí. To mi dává sílu a odvahu někomu pomoct. Cítím se jako v rodině, která nemá hranice. Velice mě to naplňuje. (Patrik, student)
 • Klid a spokojenost. (K., učitelka)
 • Naději na pomoc milosrdného Ježíše. (Naděžda, zdravotní sestra)
 • Jistotu, že Pán Bůh je neustále s námi, i když se nám nedaří, když padáme, vždy nám odpustí a přijme do své náruče. (Jarmila, důchodkyně)
 • Radost a vědomí, že patřím do společenství KM. Radost a naději, že každý den se modlí za mě a moje úmysly. Že i já se modlím za někoho, i když ho neznám, a prosím Pána za vyslyšení jeho proseb. (Ondrej, důchodce)
 • Sounáležitost dětí Božích, cenné informace a povzbuzení. (Michaela, lékařka)
 • Velké milosti. (Terezie, důchodkyně)
 • Radost, že patřím do společenství milosrdenství, které se za mě modlí a já za něj. (F., důchodkyně)
 • Mám velikou radost, že jsem zapsaná a také že mezi vás patřím. (Anna, invalidní důchodkyně)
 • Naději. (L., živnostník)
 • Radost, že můžu společně prosit za všechny lidi. (P., důchodkyně)
 • Jistotu, že se každý den někdo modlí i za mne, právě tak i já za druhé. (Jaroslava, důchodkyně)
 • Útěchu v těžkostech života. Vědomí, že patřím do kruhu vzájemné modlitby k BM nejen pro sebe, ale pro celý svět. (Jana, důchodkyně)
 • Pokoj v duši a radost, že se se mnou modlí tolik lidí za dobrou věc, hlavně za mládež a rodiny. (Jiřina, důchodkyně)
 • Radost, že se můžu podílet na spáse celého světa tím, že se společně denně modlíme. (Anna, důchodkyně)
 • Radost. (Dorota, důchodkyně)
 • Snahu denně se modlit a pocit nekonečné Boží lásky. (Lidmila, důchodkyně)
 • Nadšení, že mi lidé pomáhají svými modlitbami a já mohu být také někomu užitečná. (Z., důchodkyně)
 • Sílu, vědomí, že se modlíme ve spojení s dalšími lidmi. (Miloslav, důchodce)
 • Větší víru v Boha. (Anna, metodik daní)
 • Čerpání síly pro sebe a děti… (Hedvika, důchodkyně)
 • Sílu, trpělivost a naději v životních krizích. Dobrý skutek pro ty, kteří BM potřebují. (Josef, důchodce)
 • Samozřejmost, bez níž bych nedovedla žít. (Marie, důchodkyně)
 • Naději, že se milosrdenství dříve dostane těm, kteří ho nejvíce potřebují. (Romana, asistentka)
 • Radost ze vzájemné modlitby. (Jiří, důchodce)
 • Sílu, důvěru. (Hana, důchodkyně)
 • Radost, útěchu z toho, že mohu zahrnout do svých modliteb všechny členy a celý svět. Ostatní pamatují na mne a mé drahé. (Anežka, zdravotní sestra)
 • Spojení v modlitbě se všemi lidmi v BM. Modlitba k BM mi hodně pomáhá. (Ludmila, důchodkyně)
 • Jsem šťastná, že jsme spojeni v kruh vzájemné modlitby a můžeme si vzájemně pomáhat a modlit se za sebe. Naplňuje mě to pokojem a radostí. (Lenka s manželem, úřednice)
 • Vědomí, že jsem součástí velké rodiny ctitelů a apoštolů BM. Nejsem sama v boji za záchranu duší svých bližních. Zápis do knihy završil mou lásku k Matce BM, která mě vede k Ježíši. (Jana, účetní)
 • Sílu překonávat všechny obtíže. (Magdalena, učitelka hudby)
 • Dává mi sílu prohlubovat víru každodenní modlitbou Korunky k BM. Je to krásné a nepopsatelné. (Květoslava, zemědělec)
 • Posilu společné modlitby za nás navzájem a za BM pro všechny. Radost ze společenství sester a bratří v Kristu. (Pavel, učitel)
 • Každý den se modlím také za všechny, co jsou členy, a tím jsme spojeni do velké rodiny. (Marie, důchodkyně)
 • Pokoj, radost ze společenství křesťanů, kteří se modlí zároveň se mnou za svoje blízké, přátelé a všechny potřebné. (Štěpánka, důchodkyně)
 • Sílu k životu, lásku k bližnímu, odpustit všem, co mi ublížili. (Jiřina, v domácnosti)
 • Dává mi vědomí, že dosáhnu odpuštění vin a trestů. Dává mi naději, že v hodině smrti bude u mě Pán milosrdný a nebudu přísně souzena, neboť mě obejme velké BM. (Drahomíra, důchodkyně)
 • Velkou důvěru v BM. (Marie, důchodkyně)
 • Vzájemná modlitba všech členů KBM za jejich prosby i mé prosby za vyprošení BM. (Šárka, pedagog)
 • Duchovní posilu. (Otto, invalidní důchodce)
 • Jistotu, že nejsem na světě sama, že se za mě modlí hodně lidí, jako se i já za ně modlím. (Marie, důchodkyně)
 • Hodně. (D., důchodkyně)
 • Abnormální dar víry s velkou vděčností. (Marie, důchodkyně)
 • Pocit vnitřního klidu a štěstí. Všechny chyby minulosti (hlavně výchova dětí) tam svěřuji. (L., dělnice)
 • Chtěla jsem se zapojit do společné modlitby za BM pro celý svět a všechny obyvatele země. (Mariána, důchodkyně)
 • Určitý klid v duši a důvěru, že můžeme spoléhat na Boží pomoc a milosrdenství pro celý svět. (J., důchodkyně)
 • Jistotu, že BM přijímám a tím i žiji a dávám BM s mnohými sourozenci v Kristu. Jsme jím spojeni navzájem ve službě Boží světu a všem lidem. (Blažena, důchodkyně)
 • Radost, že KBM spojuje se všemi lidmi celého světa. Že P. Ježíš řekl, že v 15 hod. vylévá velké množství milostí, jen když o ně prosí, ale vyžaduje úplnou důvěru ve svou lásku.(H., důchodkyně)
 • Posiluje mě, dává mi naději ve velkou pomoc a důvěru v BM. Každodenní modlitba Korunky mě v tom utvrzuje. (Marie, zdravotní sestra)
 • Nic nepůsobí větší radost, než být členem, mít ten krásný pocit, že na to již nejsi sám. Cítit tu velkou sílu a mít důvěru v BM. (Jana, laborantka)
 • Jsem rád, že jsem členem kruhu a setkávám (spojuji se) s lidmi dobré vůle v modlitbách. Také se tím přibližuji Pánu. (Přemysl, ve vězení)
 • Dává mi víru, posilnění na duchu. (Helena, důchodkyně)
 • Možnost stále více se zamýšlet nad BM a obracet se k němu v životních situacích. Tím, že jsem zapojena, mám v povědomí, kam se obrátit. Pocit bezpečí v modlitbách druhých. (Pavlína, magistra umění)
 • Možnost pracovat na záchraně rodiny a celého světa, aby z nás nikdo nezahynul a všichni jsme se mohli zachránit a dostat se do nebe. (Josef, truhlář)
 • Oporu ve vzájemné modlitbě. Rozhodla jsem se spojit se všemi, kteří cítí potřebu vyprošovat BM sobě, blízkým i celému světu. (Kateřina, invalidní důchodkyně)
 • Hodně naději v Boha, modlitby k Ježíši. Hodně víry, radosti, že někomu můžu pomoci a někdo zase mně v modlitbě. (Marie, důchodkyně)
 • Pocit, že jsem součástí úžasného společenství a modlitby k BM. (Edita, důchodkyně)
 • Pocit sounáležitosti a snad i společenství. Pocit, že nacházím v duchovním kruhu modliteb dalších členů jistě i četná duchovní dobra. (Jarmila, docentka na universitě)
 • Upevňuje moji víru. (Emilie, důchodkyně)
 • Radost z modlitebního společenství. (Františka, býv. adm. pracovnice)
 • Posilu v těžkých životních situacích díky vědomí vzájemné modlitby. (Hana, zdravotní sestra)
 • Možnost spojit se v kruhu modliteb a spolehnout se na BM. (Marie, důchodkyně)
 • Pocit společenství. (Š., krejčová)
 • Společenství ve správné rodině. (Miloslava, důchodkyně)
 • Naději, lásku, prosit za druhé v síle BM. (Alena, důchodkyně)
 • Radost, že mohu pomáhat duším v očistci a že Bůh mne miluje i přes moje slabosti a nedostatky. (B., úřednice)
 • Solidaritu k druhým a jejich přáním a jejich naplnění vždy v souladu s Boží vůlí. (Marie, kadeřnice)
 • Lásku a prosbu o odpuštění. (Marie, důchodkyně)
 • Sounáležitost v modlitbě k BM. (Klára, zdravotní sestra)
 • Radost a povzbuzení. (Michaela, důchodkyně)
 • Radost a sílu. (Jiřina, důchodkyně)
 • Útěchu a naději, že milosrdný Bůh moje modlitby promění. (Olga, důchodkyně)
 • Sílu do dalšího života. (B., důchodkyně)
 • Posiluje mě ve víře, inspiruje ke sdělení mým bližním a hledajícím moje svědectví a zkušenosti s BM. (Zdenka, důchodkyně)
 • Vede mě na cestě hlubokého poznání, na cestě víry a lásky k Pánu Bohu a šíření jeho evangelia, pravdy Boží. (Marie, důchodkyně)
 • Snahu denně se modlit, pocit nekonečné Boží lásky. (Stanislav, důchodce)
 • Vzájemnou propojenost při modlitbě KBM. Je hezké se modlit za druhé s vědomím, že i oni se modlí za mne. (Ludvík, důchodce)
 • Dává mi mnoho. Ve svém životě jsem zakusila tolik BM a zakouším. (Bohuslava, důchodkyně)
 • Vědomí, že je na úmysl každý pátek sloužena mše svatá mi dává sílu – svět potřebuje BM akutně. Spojme se. (Olga)
 • Radost ze vzájemného spojení mnoha lidí v modlitbě. Je to krásný pocit modlit se každý sám a zároveň se všemi a za všechny. Pocit sounáležitosti, patřit ke společenství lidí, kteří v důvěře prosí Boha o BM za sebe navzájem, za celý svět. Vím, a to mi dává naději, že když opustím tento svět, všichni členové se budou za mne modlit a za mne prosit. (Jindřiška, důchodkyně)
 • Věřím v sílu společné modlitby, proto mám radost, že mohu patřit do rodiny lidí, kteří se navzájem modlí za potřeby svoje i celého světa k BM. (M., důchodkyně)
 • Klid v duši, doprovodilo mne to ke sv. Faustyně, větší pozornost a blízkost ke sv. Ježíši a jeho milosrdenství. (K., důchodkyně)
 • Moc. Pocit vědomí, že každý pátek při mši sv. se za mne modlí, mi moc pomáhá. Možnost nosit křížek vámi zaslaný mě ochraňuje a posiluje. V současné době nastupuji na ozařování po operaci a já cítím v srdci klid a pokoj. (A., důchodkyně)
 • Sounáležitost s lidmi, kteří dokážou ocenit sílu a hodnotu společné modlitby k milosrdnému Bohu, a tím denně vyprošují a získávají hojnost milostí. Je to v Božích očích poklad. (Mariana)
 • Jistotu pro otevřené nebe. Modlíme se za sebe navzájem, je za nás sloužena mše sv. Co víc můžeme chtít? Velmi miluji BM. Mám jistotu, že se sejdeme v nebi všichni spojeni láskou k milosrdnému Ježíši. Jen vytrvat a neochabovat. (Hana, důchodkyně)
 • Každodenní modlitba KBM mi dává sílu jít životem s naším milým Ježíšem. (K., důchodkyně)
 • V každém společenství je síla. Jsem ráda, že za nás je sloužena mše sv. (Marie, důchodkyně)
 • Je to vědomí, že nejsem sama – síla společné modlitby více osob je pro nás lidi nepochopitelná – jediným předpokladem je opravdová víra, že Bůh s Kristem a Duchem Svatým je s námi, a pak se dějí zázračné věci. Zažila jsem zázrak uzdravení z těžké nemoci, i když se vše neděje hned, rázem, je třeba vždy přijmout vůli Boží. (Jiřina, důchodkyně)
 • Velkou radost a vděčnost, že mohu patřit do rodiny BM, které očekávám a přijímám jako největší poklady ve svém životě. (Jana, rehabilitační pracovnice)
 • Jistotu, že se za mne někdo modlí. Ve své rodině jsem na modlitbu sama. (Marie)
 • Pocit, že pravidelná každodenní modlitba KBM mě stále více přibližuje k Pánu Bohu a že On mně stejnou měrou vrací vyslyšením mých proseb, které nikdo jiný než Bůh nemůže splnit. (Božena, důchodkyně)
 • Sílu, že ve všech úskalích života je Pán stále s námi. Snažím se, i když se mi to vždy nedaří, odevzdat v kruhu vzájemné modlitby za BM. (Ludmila, důchodkyně)
 • Vědomí, že jsem členkou takového společenství, posiluje mou důvěru v BM a také jsem vděčná za milosti ze mše sv. každý pátek pro mne i mně svěřené duše, za něž jsem na přihlášku napsala úmysly. (Pavla, voršilka)
 • Radost, útěchu, sílu. (Milada, důchodkyně)
 • Vděčnost Bohu, že můžu vkládat duše bližních do BM a všichni, kteří jsou v knize zapsáni, se modlí na tyto úmysly a já předkládám zase jejich úmysly. Prožívám BM ve svém životě duchovně i hmotně. (Zlatuše, MD – v domácnosti)
 • Společnou modlitbu KBM v 15 hod., kvalitní duchovní četbu, vědomí sounáležitosti – duchovní spojení. (L., důchodkyně)
 • Vhled do BM – okruh otázek s tímto související, podněty k výraznějšímu ztotožnění se s úvahami o BM a dobrotě, lásce. (František, důchodce)
 • Pocit, že někam patřím, do velké rodiny milých lidí. Klid a vyrovnaná mysl, méně stresů, radost ze života. Jistota, že se i za mne modlí dobří lidé a přejí mi vše dobré. Víra, že se zlo a nepříjemnosti odsunuly do nenávratna. (M., zootechnik)
 • Pocit jistoty v BM, kterého se mi dostává. (J., letuška)
 • Jistotu, že se nemodlím sama, a věřím, že v hodině smrti bude ke mně Bůh milosrdný. Společná modlitba je velmi silná a mocná. (H., důchodkyně)
 • V modlitbě jsme všichni spojeni v modlitbách za svět a na úmysly všech členů. Sil mi ubývá, a tak jsem ráda za možnost zapojení do společenství KM, na které ještě stačím. (Eva, geoložka)
 • Jsem ráda, že patřím mezi členy KM, je to krásný pocit vědět, že je tolik lidí hlavně v 15 hodin naladěných na stejnou „Boží vlnu“. (Jana, producent pomůcek pro zdravotnictví)
 • Jistotu, že se za mě někdo modlí, a dobrý pocit, že i já se můžu modlit za druhé. (Halina, zdravotní sestra)
 • Mohu pomáhat modlitbou a že jsem nějak užitečná. (Eva, administrativní pracovnice)
 • Ztratila jsem syna a potřebovala jsem se modlit za jeho duši k BM za spásu jeho, manžela, všechny rodiny mých dětí a za sebe. Hlavně za vnuky a vnučky. (M., důchodkyně)
 • Jistotu, že se za mě a mou rodinu někdo vytrvale modlí. Vědomí, že v mém lopocení labyrintem světa je místo, kde se lidé modlí, prosí a obětují. Naději, že v tom nejsem sama. (Ivana, asistentka pedagoga)
 • Můj život se stal více duchovní. Byla jsem bez práce, přeškolila jsem se a nyní pracuji tam, kde mě Bůh chce mít, v domově důchodců. Doplatila jsem dluhy, byla jsem na pouti Fulnek - Slavkovice. Začala jsem zpívat v našem sboru, čtu životopisy svatých, můj život je veden Boží láskou, vše, co jsem ve svém životě zkazila, dává Bůh pomalu ale jistě do pořádku. (Marta, ošetřovatelka)
 • Jsem ve společenství lidí, kteří se za mě modlí, a každý pátek je za mě sloužena mše svatá. (Marie, důchodkyně)
 • Dobrý pocit, že se můžu modlit a že se za mě a mé potřeby také modlí. A také dobrý návyk - denně se v hodině milosrdenství modlit. (Blanka, důchodkyně)
 • Vědomí, že se společně modlíme za sebe navzájem. (Jarmila, důchodkyně)
 • Sílu k modlitbě, lásce ke všem lidem. (Š., úřednice na poště)
 • Sounáležitost s mnoha dalšími křesťany, kteří jsme všichni na stejné lodi ve snaze vyprošovat BM pro celý svět. (M., učitelka anglického jazyka)
 • Pokoj, mír v srdci, že se v 15 hodin nemodlím Korunku sama. (P., finanční účetní)
 • Společnou účast na modlitbě denně v 15 hodin. (P., pekař)
 • Sílu překonávat těžkosti života. (Irena, důchodkyně)
 • Dar milosti modlitby Korunky BM a společenství všech členů. (Václav, důchodce)
 • Dává mi sílu a odvahu. (H., dělnice)
 • Milou povinnost se každý den modlit KBM. Modlím se ji ráda a vždy se na ni těším. (Marie, důchodkyně)
 • Pomáhá mi v životě překonávat různé těžkosti a problémy. Mnohem jinak se mně žije. (Marie, důchodkyně)
 • Velkou naději ze společenství modliteb anonymních členů a důvěru, že až odejdu, bude též pamatováno na problémy naší rozvětvené rodiny. (K., učitelka)
 • Dává mi velikou sílu a zklidnění, když mám nějaké problémy. (Stanislava, důchodkyně)
 • Všechny výhody, které věřící v Kristově církvi potřebují. (Mária, důchodkyně)
 • Jsem ráda, že se plno lidí modlí společně, zapojuji se na dálku modlitbami, vím, jak je modlitba důležitá, nejen za sebe, ale za celý svět. Za obrácení hříšníků, za nová kněžská povolání, za mír, za děti, za nemocné apod. (Jiřina, prodavačka)
 • Velkou důvěru v Boží milost a pomoc. Myslím, že se hodně bojíme úplně se odevzdat Božímu vedení. A když budeme více vědět, že Pán Bůh není nějaký „zamračený starší muž“, který ukazuje na naše hříchy a přestupky, ale že si přeje pro nás jen to nejlepší - „záchranný kruh“ – BM. (Jana, laborantka)
 • Pocit jistoty, že Bůh o mně ví. (Eva, knihovnice)
 • Krásnou představu vzájemné modlitby tolika lidí, i když se neznáme. V našem modlitebním společenství při modlitbě za rodiny přidáváme přímluvu i za rodinu, která je zapsaná v KM. (Ludmila, důchodkyně)
 • Útěchu a posilu ve všedních dnech mezi lidmi, ve své většině nevěřícími, povrchními, chtivými světských požitků, plnými bezohlednosti a pýchy. (Marie, učitelka)
 • Vědomí, že nejsem sama, že se za mne stále někdo modlí, jako já se modlím za mnohé, a že mě stále chrání síla pravidelné páteční mše a modlitby. (M., důchodkyně)
 • Jsem rád, že jsem v tomto sdružení a mohu se modlit KBM ve 3 hodiny. Splnil jsem tím Boží přání a také vím, že ostatní členové sdružení se modlí i za mě. (Antonín, farář)
 • Šťastný pocit, že se ve stejnou hodinu může modlit tolik lidí nejen za sebe navzájem. Bůh je milosrdný. (Jiřina, důchodkyně)
 • Poznala jsem sílu modlitby, Díky Bohu za všechny spoluobčany. V den, kdy jsem byla zapsána do KM, mi také byla ukončena léčba. Díky Pane za každý den života. (Marie, invalidní důchodkyně)
 • Pocit klidu, že jsem udělala z dostupných možností vše, co bylo v mých silách, za vyslyšení mých proseb i proseb ostatních ve věcech, na které sami nestačíme. (H., důchodkyně)
 • Je to pro mě příležitost vyprošovat spolu s ostatními členy těm, kdo to potřebují, BM a důvěru v odpouštějící Boží lásku. (Jana, pastorační asistentka)
 • Členství mě velmi zavazuje k tomu, abych se denně modlila k BM za všechny členy a jejich úmysly. To mě naplňuje dobrým pocitem, že jiní dělají totéž za mě, a tak se necítím osamocena a to mě velmi naplňuje. (Ladislava, důchodkyně)
 • Denní modlitbu Korunky a aktu odevzdání se. Myšlenka na nekonečné milosrdenství a lásku našeho Pána mi dává sílu k dennímu životu. Plně mu důvěřuji - naučila jsem se všechny životní kříže přijímat, ale také prosit a dovolávat se milosrdenství našeho Pána. Je to úžasná síla. (Maria, důchodkyně)
 • Užasnou úlevu, že na mé úmysly se modlí tolik dalších bratří, sester, kněží, zasvěcených osob a slouží mše svaté. A také já přispívám svou modlitbou všem. Je to veliké požehnání. (Marie, učitelka)
 • Členství považuji za veliký dar, protože kruh vzájemné modlitby člověka posiluje ve vědomí, že se za mne někdo modlí a já se mohu modlit za jiné kdekoli na světě. (Alena, chemik)
 • Jsem ráda, že jsem ve společenství lidí, kteří se modlí za sebe navzájem, a že si mohu BM denně připomínat. (Marie, důchodkyně)
 • Mou touhou je, aby duše poznaly Tebe, že Ty jsi jejich věčným štěstím, aby uvěřily Tvé dobrotě a oslavovaly Tvé nekonečné milosrdenství. (Julie, RNDr.)
 • Poznala jsem a modlím se modlitbu k BM. Myslím, že se modlím vroucněji a více prosím o odpuštění. (Marie, dělnice)
 • Větší pocit klidu, více rozjímat v modlitbě, zvládat životní prohry a také se rozhodnout, jestli vstoupit do řádu dominikánů. Moc, moc mi to pomohlo u rozhodování - příští rok v dubnu nás čekají věčné sliby. Děkuji za to Pánu. (Věra, uklízečka)
 • Odvahu pracovat pro slávu Boží. Klid duše a obrovskou pomoc při všech potížích. Děkuji a jsem vděčna za zapsání do KM. Děkuji za vyslyšení všech mých proseb. (Marie, důchodkyně)
 • Radost a pokoj ve společné modlitbě. Je to obrovská síla – Bohu díky za ni. (Eliška, učitelka)
 • Modlit se denně KM, pocit povinnosti s vděkem a vědomím, že i ostatní členové za mé prosby prosí, uvědomění si síly modlitby, snaha oplatit ostatním členům jejich prosby. (L., úřednice)
 • Pocit, že nejsem sama, že se za mne někdo modlí a i já se snažím modlit za ostatní členy. (Marie, lékařka)
 • Podporu v modlitbě a možnost účasti na modlitbě za všechny účastníky KM. (Rudolf, správce poutního místa)
 • Víru a lásku v BM, lásku k člověku a pomáhá mi v mém životě. (Anna, dělnice)