O projektu

Drazí přátelé,
Pán Ježíš řekl: „Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.“ (Mt 7,7). Zároveň nás ale učí a povzbuzuje: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrou míru, natlačenou, natřesenou, překypující vám dají do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno.“ (Lk 6,38).

15. hodina – Hodina milosrdenství

V Deníčku sestry Faustyny Pán vyzývá: „Připomínám ti, má dcero, že kdykoliv uslyšíš, jak hodiny odbíjejí třetí, celá se ponoř do mého milosrdenství, veleb je a oslavuj; svolávej jeho všemohoucnost na celý svět, zvláště na ubohé hříšníky, vždyť v té chvíli bylo pro všechny duše otevřeno dokořán. V tuto hodinu vyprosíš pro sebe i pro jiné všechno, v tuto hodinu se dostalo milosti celému světu – milosrdenství zvítězilo nad spravedlností. Dcero má, snaž se v tuto hodinu vykonat pobožnost křížové cesty, pokud ti to povinnosti dovolí, a nemůžeš-li se pomodlit křížovou cestu, tak alespoň na chvíli vejdi do kaple a ucti mé Srdce, které je plné milosrdenství, v Nejsvětější svátosti; a jestliže nemůžeš přijít do kaple, ponoř se do modlitby tam, kde jsi, alespoň na okamžik.“ (Den. 1572)

Proč „Kniha milosrdenství“?

Povzbuzeni těmito slovy vás zveme, abyste se připojili ke kruhu vzájemné modlitby za Boží milosrdenství. Nazvali jsme to „Knihou milosrdenství“, protože tím chceme navázat na slova sestry Faustyny, která ve svém Deníčku napsala: „Můj Ježíši, má jediná naděje, děkuji ti za tu knihu, kterou jsi otevřel před očima mé duše. Tou knihou je tvé utrpení podstoupené z lásky ke mně. Z té knihy jsem se naučila, jak milovat Boha a duše. Ta kniha obsahuje pro nás nevyčerpatelné poklady.“ (Den. 304) Díky Božímu milosrdenství s důvěrou chceme, takoví, jací jsme, a s takovou vírou, jakou máme ve svém srdci, ponořit celý svůj život do „knihy utrpení“ našeho Pána, podstoupeného za každého člověka, z lásky k nám všem.

Jak to vzniklo a jak to funguje?

„Kniha milosrdenství“ – kruh vzájemné modlitby za Boží milosrdenství vznikl jako odpověď na prosby čtenářů „Apoštola Božího milosrdenství“ a je spojen s poutním kostelem Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Projekt probíhá s požehnáním Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského, za účasti Společnosti katolického apoštolátu (otcové pallotini), která je vydavatelem časopisu „Apoštol Božího milosrdenství“.

„Kniha milosrdenství“ je neformálním sdružením věřících, kteří cítí potřebu modlit se vzájemně za Boží milosrdenství pro sebe, pro církev v Čechách a na Moravě a pro celý svět.

Všichni, kdo pošlou své prosby do Slavkovic u Nového Města na Moravě a vyjádří takové přání, budou zapsáni do „Knihy milosrdenství“. Prosby můžete posílat za vás, za vaše blízké, známé, přátele, za živé i zemřelé, za celý svět a zvláště za hříšníky. Prosby nebudou zveřejňovány.

Kdo chce být zapsán do „Knihy milosrdenství“, vyjadřuje tím také svou ochotu modlit se za všechny ostatní zapsané do „Knihy milosrdenství“. Pán nás učí nejen prosit, ale také dávat. To zavazuje a povzbuzuje k modlitbě za všechny, kteří stejně jako vy poslali své prosby, doufají v sílu společné modlitby a jsou zapsáni do „Knihy milosrdenství“.

Každý, kdo je zapsán do „Knihy milosrdenství“, se každý den pomodlí za všechny, kteří jsou do „Knihy milosrdenství“ zapsáni, Korunku k Božímu milosrdenství a Modlitbu odevzdání světa Božímu milosrdenství, kterou svěřil celý svět Božímu milosrdenství papež Jan Pavel II. v roce 2002.

Dobou, která každého dne sjednocuje všechny zapsané do „Knihy milosrdenství“, je Hodina milosrdenství (od 15 do 16 hod.). V této hodině se každý bude snažit aspoň na chvíli vzpomenout na utrpení Pána Ježíše podstoupené z lásky k nám a uctít tuto Hodinu podle svých možností tak, jak to Pán řekl sestře Faustyně (viz výše, Den. 1572).

Zvláštním způsobem se všichni, podle svých možností, sjednocujeme ve společné modlitbě v Hodině milosrdenství každý pátek od 15 do 16 hod. Od 16 hod. je za všechny tento den sloužena mše svatá.

Adorace od 15 hod. a pak mše svaté od 16 hod. je možné se zúčastnit v kostele Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě.

Všichni zapsaní do „Knihy milosrdenství“ se snaží šířit ve svém okolí úctu k Božímu milosrdenství a povzbuzovat lidi k důvěře v Boží milosrdenství především svým životem a příkladem živé víry a také pozváním ostatních, aby se také připojili k tomuto projektu.

Kniha milosrdenství nás spojuje a viditelným symbolem tohoto spojení je malý křížek, který nám pomocí dvou paprsků tvořících symbol srdce připomíná Ježíšovo srdce plné lásky a milosrdenství a utrpení našeho Pána, do kterého jsme byli ponořeni. Červený a světlý paprsek navazují na obraz milosrdného Ježíše a připomínají nám, že Boží milosrdenství vyrůstá z utrpení Pána Ježíše, podstoupeného z lásky k nám, a vybízí nás k důvěře Bohu. Tento křížek obdrží každý, kdo bude zapsán do „Knihy milosrdenství“. Křížek je vyroben tak, abyste ho mohli nosit a abyste pokaždé, když se setkáte s někým, kdo nosí stejný křížek, měli jistotu a radost, že se tento člověk modlí za vás stejně jako vy za něj. Křížek jako symbol „Knihy milosrdenství“ je tedy také způsobem vydávání svědectví a zároveň motivuje a zavazuje k zodpovědnému chování, které by vydávalo dobré svědectví ostatním lidem.

Všichni, kteří budou zapsáni do „Knihy milosrdenství“, budou dvakrát do roka (na Velikonoce a na Vánoce) dostávat informace o vývoji projektu. Z toho důvodu je třeba sdělit svou adresu a vyjádřit souhlas s používáním osobních údajů. Informace o „Knize milosrdenství“ budou také publikovány v každém čísle časopisu „Apoštol Božího milosrdenství“. Ti, kdo budou zapsáni do „Knihy milosrdenství“, nemusí tento časopis odebírat. „Apoštola“ budeme posílat jen těm, kdo o něj budou mít zájem.

Náklady na projekt

Náklady na projekt (tisk informačních materiálů, poštovné, výroba křížků) hradí Společnost katolického apoštolátu jen z dobrovolných příspěvků. Celý projekt po finanční stránce svěřujeme Božímu milosrdenství. Pokud byste cítili potřebu podpořit tento projekt, můžete přispět na účet Společnosti katolického apoštolátu: 43 – 422 136 0227/0100 (při platbě převodem z účtu nám, prosíme, sdělte svou adresu a číslo účtu, ze kterého jste dar zaslali).